Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

ŠPP je součástí školy, jejímž úkolem je poskytovat primární poradenské služby žákům, jejich zákonným zástupcům učitelům školy podle Vyhlášky č. 27/2016 Sb. O vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a mimořádně nadaných, v platném znění.

Pracovníky ŠPP jsou výchovný poradce a školní metodik prevence. Na tyto pracovníky se mohou obracet zájemci o konzultace, individuální pomoc při řešení problémů, konfliktů apod., o podporu při studijních potížích nebo při hledání nejlepší studijní cesty atd. Žák, zákonný zástupce nezletilého žáka nebo učitel se mohou se svým požadavkem obrátit na kteréhokoliv pracovníka ŠPP. Ten zajistí odbornou pomoc v rámci svých kompetencí nebo případ předá dalším pracovníkům ŠPP, případně zprostředkuje pomoc školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogického centra apod.).

Kontakty a konzultační hodiny pracovníků ŠPP najdete v oddílu kontakty.