Maturitní okruhy z matematiky

 1. Úpravy algebraických výrazů
 2. Lineární rovnice, nerovnice a jejich soustavy
 3. Kvadratická rovnice a nerovnice
 4. Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou, funkce s absolutní hodnotou
 5. Komplexní čísla, řešení rovnic v oboru komplexních čísel
 6. Finanční matematika, použití posloupností
 7. Lineární, kvadratická, lineárně lomená funkce
 8. Goniometrická funkce a rovnice
 9. Exponenciální funkce a rovnice
 10.  Logaritmická funkce a rovnice
 11.  Posloupnosti a řady
 12.  Kombinatorika
 13.  Pravděpodobnost a statistika
 14.  Vektory
 15.  Analytická geometrie lineárních útvarů
 16.  Kružnice
 17.  Elipsa
 18.  Parabola
 19.  Hyperbola
 20.  Planimetrie – početní úlohy
 21. Planimetrie – konstrukční úlohy
 22.  Stereometrie
 23. Limita a derivace funkcí
 24.  Vyšetření grafu funkcí
 25.  Integrální počet