Šestiletý obor – UČEBNÍ PLÁN

1. UČEBNÍ PLÁN – šestileté studium


Ročníkový – šestiletý obor – nižší stupeň -  79-41-K/61

 

Vzdělávací oblasti (obory)

Pozn.


1.roč.

2.roč.

ŠVP

RVPZV

Jazyk a jazyková komunikace

 

 

 

19 + 5

27+6

Český jazyk a literatura

 

4

3 + 1

7 + 1

15

Cizí jazyk – Anglický jazyk        

1

3+1

3+1

6+2

12

Další cizí jazyk - Německý jazyk

1

3+1

3+1

6+2

12

Další cizí jazyk - Ruský jazyk

1

3+1

3+1

6+2

12

Matematika a její aplikace

 

 

 

8

15

Matematika

 

4

4

8

 

Informatika

 

 

 

2

2

Informatika

 

1

1

2

 

Člověk a společnost

 

 

 

6

11

Dějepis                            

 

2

2

4

 

Občanská výchova

 

1

1

2

 

Člověk a příroda

 

 

 

13

21

Fyzika

 

1

2

3

 

Chemie

 

2

1

3

 

Zeměpis

 

2

3

 

Biologie

 

2

2

4

 

Umění a kultura – Estetická výchova

 

 

 

4

10

Hudební výchova

3

1

1

2

 

Výtvarná výchova  

3

1

1

2

 

Člověk a zdraví

 

 

 

4

10

Tělesná výchova

 

2

4

 

Člověk a svět práce

 

 

 

2+1

3

Svět práce        

4

0,5

0,5

1

 

Práce s laboratorní technikou

5

0,5

0,5

1

 

Digitální gramotnost

 

0+1

0

0+1

 

Nepovinné předměty   

 

 

 

 

 

Francouzský jazyk

N

2

2

 

 

Sborový zpěv

N

2

2

 

 

Sportovní hry    

N

2

2

 

 

Celkem základní dotace hodin

 

 

 

58

104

Celkem disponibilních hodin

 

 

 

6

18

Celkem v ročníku

 

32

32

64

122

 

 

 

 

 

 

 

Poznámky k učebnímu plánu

pozn.:   1 - Volitelný 1. cizí jazyk, žák si vybírá jeden z jazyků v návaznosti na jazyk ze ZŠ

2 - Volitelný 2. cizí jazyk, žák si vybírá 2.cizí jazyk z dané nabídky 

3 -  Estetická výchova, do předmětu je zahrnuta hudební a výtvarná výchova

4 – Výuka je začleněna do předmětu občanská výchova

5 -  Výuka je začleněna do fyziky – 1. ročník a do chemie – 2. ročník

N - nepovinný předmět

 

Ročníkový – šestiletý obor – vyšší stupeň -  79-41-K/61

 

Vzdělávací oblasti (obory)

Pozn.


3. roč.

4. roč.

5. roč.

6. roč.

ŠVP      

RVP

Jazyk a jazyková komunikace

 

 

 

 

 

36 +6,5

36

Český jazyk a literatura

 

3

3+0,5

3+1

3+1

12+2,5

12

Cizí jazyk – Angličtina

 

3+1

3

3+2

3

12+3

12

Další cizí jazyk – Němčina

1

3

3+1

3

3

12+1

12

Další cizí jazyk – Francouzština

1

3

3+1

3

3

12+1

 

Další cizí jazyk – Ruština

1

3

3+1

3

3

12+1

 

Matematika a její aplikace

 

 

 

 

 

10+4,5

10

Matematika

 

3+1

3+0,5

2+2

2+1

10+4,5

 

Informatika

 

 

 

 

 

4

4

Informatika                 

 

2

2

0

0

4

 

Člověk a společnost

 

 

 

 

 

12+1

12

Dějepis

 

2

2

2

0

6

 

Základy společenských věd

 

2

2+1

2

0

6+1

 

Člověk a příroda

 

 

 

 

 

22+6

 

Fyzika

 

2

2

2+1

0

6+1

 

Chemie

 

2

2+1

2

0

6+1

 

Zeměpis

 

1+1

2

1

0

4+1

 

Biologie

 

2+1

2

2

0

6+1

 

Praktický seminář z fyziky a chemie

 

0+1

0+1

 

 

0+2

 

Umění a kultura

 

 

 

 

 

4

4

Hudební výchova

2

2

2

0

0

4

 

Výtvarná výchova

2

2

2

0

0

4

 

Člověk a zdraví

 

 

 

 

 

8

8

Tělesná výchova

 

2

2

2

2

8

 

Volitelné vzdělávací aktivity

 

 

 

2+2

8+6

10+8

8

Konverzace v anglickém jazyce

3,4

 

 

0

2

2

 

Konverzace v německém jazyce  

3,4

 

 

0+2

2

2+2

 

Konverzace v ruském jazyce

3,4

 

 

0+2

2

2+2

 

Deskriptivní geometrie

3,4

 

 

0+2

2

2+2

 

Latinský jazyk

3,4

 

 

0+2

2

2+2

 

Seminář zaměřený na energetiku

3,4

 

 

0+2

2

2+2

 

Seminář z informatiky 

3,5

 

 

0+2

2+2

2+4

 

Seminář z matematiky

3,5

 

 

0+2

2+2

2+4

 

Seminář z fyziky

3,5

 

 

0+2

2+2

2+4

 

Seminář z chemie

3,5

 

 

0+2

2+2

2+4

 

Seminář z biologie

3,5

 

 

0+2

2+2

2+4

 

Společenskovědní seminář

3,5

 

 

0+2

2+2

2+4

 

Seminář z dějepisu

3,5

 

 

0+2

2+2

2+4

 

Seminář ze zeměpisu

3,5

 

 

0+2

2+2

2+4

 

Nepovinné předměty

 

 

 

 

 

 

 

Francouzský jazyk

N

2

2

2

2

 

 

Sborový zpěv

N

2

2

2

2

 

 

Sportovní hry

N

1

1

1

1

 

 

Kondiční cvičení

N

1

1

1

1

 

 

Celkem základní dotace hodin

 

29

30

26

21

106

106

Celkem disponibilních hodin

 

5

5

8

8

26

26

Celkem v ročníku

 

34

35

34

29

132

132

 

Poznámky k učebnímu plánu

pozn.: 1 - Volitelný další cizí jazyk, žák si vybírá z dané nabídky nebo pokračuje v dalším cizím jazyce ze ZŠ

2 - Volitelná estetická výchova, žák si volí jeden z těchto předmětů

3 - Volitelný seminář-5. ročník, žák si volí 2 předměty z nabídky pro daný ročník. Žák si z nabídky může zvolit další předmět jako nepovinný

4 – Volitelný seminář – 6. ročník, žák si volí 1 předmět s dvou hodinovou dotací z nabídky pro daný ročník (pokud nemá žák uznané zkoušky FCE, je tímto předmětem konverzace v anglickém jazyce)

5 – Volitelný seminář – 6. ročník, žák si volí 3 předměty se čtyřhodinovou dotací z nabídky pro daný ročník

N - nepovinný předmět

Předmět člověk a svět práce je integrován do předmětu základy společenských věd a do projektů profesní orientace a profesní volba. Předmět výchova ke zdraví je integrován do předmětů biologie, tělesná výchova, chemie, a do projektů Vztahy mezi lidmi a formy soužití, Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence. Předmět geologie je integrován do předmětů fyziky, chemie, zeměpis a do projektu Den Země. Žák pokračuje v (prvním) cizím jazyce i dalším (druhý) cizím jazyce ze ZŠ nebo si další jazyk volí z dané nabídky. V třetím a čtvrtém ročníku si volí jeden z předmětů: hudební výchova a výtvarná výchova. V pátém ročníku si žák volí tři předměty z nabídky volitelných vzdělávacích aktivit, kdy jedním z předmětů musí být konverzace v anglickém jazyce. Další předmět z této nabídky žák může volit jako nepovinný. V šestém ročníku si žák volí jeden předmět s dvouhodinovou dotací a tři předměty se čtyřhodinovou dotací z nabídky volitelných vzdělávacích aktivit.