Kritéria hodnocení

Kritéria hodnocení z fyziky


Ve fyzice budete hodnoceni v následujících oblastech s danými váhami. Jednotlivé váhy jsou uvedeny v procentech.

 • Písemné práce –  váha 50–100%; předem nahlášená, studenti jsou obeznámeni s rozsahem učiva 
 • Ústní zkoušení – 30%; může probíhat každou hodinu bez ohlášení 
 • Referát – 50%; předem domluvený na konkrétní téma 
 • Aktivity do hodiny – 20%; předem domluvené s vyučujícím, student připraví danou aktivitu (pexeso, kahoot …) 
 • Laboratorní měření – 20%; hodnocen je vyplněný protokol 
 • Domácí úkol –  10–20% 
 • Aktivita v hodině –  10–30% 
 • Projektový den –  100%; zapojení se do projektového dne v oblasti fyzika 
 • Soutěže –  100%; zapojení do fyzikální olympiády, energetické olympiády, …. 
 • Další činnost – 10–100%; dle domluvy s vyučujícím

Příklad hodnocení:

 • Písemná práce – váha 50% - známka 2
 • Písemná práce – váha 100% - známka 1
 • Ústní zkoušení – váha 30% - známka 3
 • Referát – váha 50% - známka 1
 • Domácí úkol – váha 10% - známka 1
 • Další činnost – článek na web – váha 50% - známka 1

Ze známek spočítáme vážený průměr (je vidět na škole online)

(50*2+100*1+30*3+50*1+10*1+50*1)/(50+100+30+50+10+50)=1,38

Výsledná známka na vysvědčení bude aritmeticky zaokrouhlena.


Kriteria-hodnoceni-fyziky-GMK.docx